موتور جستجو کالا و خدمات آذرافزا

محصولاتتان را به همه ایران بفروشید

10 ماه قبل در تهران
کد آگهی : 4061
    قیمتتماس بگیرید
    استانتهران

ایجاد فروشگاه اینترنتی به بزرگی بازار ایران
درآمد بیشتر و تجربه متفاوت کسب و کار در هدف بازار

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک نمایید

فروشنده شدن در هدف بازار

چرا کسب و کار در هدف بازار؟

♠ درگاه پرداخت امن: ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دردﺳﺮﻫﺎی اداری، ﺻﺎﺣﺐ درﮔﺎه اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

♠ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ: ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار، در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.

♠ ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ: ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎﯾﺘﺎن از ﺗﺨﻔﯿﻒ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

♠ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺴﺘﯽ: ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﺘﺎن را ﺳﺮﯾﻊ‌ﺗﺮ و آﺳﺎن‌ﺗﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ی ارﺳﺎل را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.

♠ مشاوره ﻓﺮوش: ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن هدف بازار درآﻣﺪﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

♠ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن: ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‌ﺗﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎ، وﻗﺖ‌ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

♠ ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ راﯾﮕﺎن: ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪود و راﯾﮕﺎن در هدف بازار ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت‌ﺗﺎن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ.

♠ آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ: ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ (فروشگاه اینترنتی مستقل) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

♠ ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ: در هدف بازار، ﻓﻨﻮن و روش‌ﻫﺎی ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺳﺎده، ﺷﻔﺎف و ﻣﻄﻤﺌﻦ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿش ﻓﺮض ﮐﺎرﻣﺰد هدف بازار از ﻫﺮ ﺳﻔﺎرش ﻣﻮﻓﻖ ﻓﻘﻂ ۴ درﺻﺪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ‌رﺳﻨﺪ ﺑﻪ ۲ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ.

حداکثر ۴% از هر سفارش (از مشاغل خاص که حاشیه سود کمتری دارند، بین ۱ الی ۲ درصد دریافت می گردد)

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرﻣﺰد

♣ تسویه حساب منظم
♣ پرداخت امن
♣ ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺎﯾﯿﻦ
♣ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺣﺴﺎبداری
♣ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در هدف بازار ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ی اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد.

برخی از امکانات مدیریت غرفه

♦ آمار بازدید و فروش
♦ ﮔﺰارش دﻗﯿﻖ ﻣﺎﻟﯽ
♦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻔﺎرش‌ﻫﺎ
♦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
♦ مدیریت موجودی کالا
♦ اﯾﺠﺎد ﮐﻮﭘﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ
♦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی
♦ و ده‌ﻫﺎ اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ

راه های ارتباط با آگهی دهنده
1545 بازدید کل ، 1 امروز

این سایت هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

آگهی های دیگر از این کاربر

آگهی های مشابه

نظرات کاربران